ป

       นายนิรันดร        บุญฤาชา

      ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่

        นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง