pic2

 

นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวดง

นโยบาย  ๘  ด้าน

๑.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.  นโยบายด้านการเกษตร

๓.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ

๔.  นโยบายด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี

๕.  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

๖.  นโยบายด้านสังคม

๗.  นโยบายด้านสาธารณสุขและการกีฬา

๘.  นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

 

๑.   นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑  จัดสรรงบประมาณปรับปรุงและก่อสร้างถนนลาดยาง (เชื่อมระหว่างหมู่บ้านตำบลและอำเภอ)

หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุก ถนนลูกรังและถนนดิน เพื่อการสัญจรไปมาให้

สะดวก   ยิ่งขึ้น และวางท่อระบายน้ำในจุดที่มีปัญหาในหมู่บ้าน/ชุมชน

๑.๒ จัดให้มีระบบประปาและซ่อมแซม ให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนมีประปาใช้สะดวกเพียงพอต่อการ

อุปโภคและบริโภค พัฒนาและปรับปรุงระบบประปาโดยการจัดตั้งกองทุนประปาเพื่อหมู่บ้าน

/ชุมชน

๑.๓  ขยายเขตไฟฟ้าสู่การเกษตรและจัดระบบไฟฟ้าให้ส่องสว่างตามถนน/ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน

ให้มี ความสะดวกและปลอดภัย

๑.๔  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้น่าอยู่ น่ามอง เช่น ปลูกต้นไม้ตามถนนจัดสวนสุขภาพ

๑.๕  สร้างถนน ซ่อมแซมปรับปรุงถนน เพื่อการเกษตรเข้าที่ทำการเกษตรให้ทั่วถึงในเขตตำบลหัวดง

๑.๖  พัฒนาผังเมืองให้เป็นระบบ (จัดตั้งศาลาหลักเมือง)

๑.๗  จัดสถานที่ในการกำจัดขยะมูลฝอย  เช่น  บ่อทิ้งขยะ  หลุม  สระ

๑.๘  ประสานงาน ขยายระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)  เข้าสู่พื้นที่การเกษตร

 

.  นโยบายด้านการเกษตร

๒.๑  พัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงพื้นที่เกษตรกรรม

๒.๒  ขยายเขตการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงพื้นที่เกษตรกรรม

๒.๓  ส่งเสริมสนับสนุนทำการเกษตร แบบเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๔ จัดตั้งศูนย์พันธุ์ข้าวประจำตำบล

๒.๕  พัฒนาแหล่งน้ำ ฝายกั้นน้ำ ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง ที่ตื้นเขินให้ทั่วถึงเพียงพอต่อการเกษตร

๒.๖  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้กับเกษตรกร

 

.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ

๓.๑  ส่งเสริมการจัดตลาดนัด ร้านค้าชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

๓.๒  ปรับปรุงตลาดสดให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ ตามมาตรฐานที่กำหนด

๓.๓  พัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้ฆ่าสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์

๓.๔  ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามศักยภาพชุมชน เพื่อสร้างรายได้ในระดับครอบครัว

และส่งเสริมการรวมตัวเพื่อดำเนินการเศรษฐกิจชุมชน ให้มีการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน

ในท้องถิ่น

๓.๕  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบการค้าขายในตลาดเทศบาล

๓.๖  สนับสนุนการอาชีพแก่ผู้ว่างงาน

๓.๗  สนับสนุนศูนย์ส่งเสริมอาชีพ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

 

.  นโยบายด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี

๔.๑ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น  สามารถให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อในระดับ

อุดมศึกษา เมื่อสำเร็จแล้วจะได้กลับคืนมาทำงานที่ภูมิลำเนา

๔.๓ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีคุณธรรมในการ ดำรงตนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีสุขตาม

วิถีวัฒนธรรมไทย

๔.๔ ส่งเสริมประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่กับท้องถิ่น เชิดชูทำนุบำรุงพุทธมณฑล

อีสานพระบรมธาตุนาดูน ดำรงไว้แก่ความศรัทธาตลอดไป

๔.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาตามความต้องการของประชาชน

๔.๖  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๔.๗  สนับสนุนส่งเสริม บำรุงรักษาบวรพุทธศาสนาทุกวัดในเขตตำบลหัวดง

๔.๘  ส่งเสริมและบูรณะซ่อมแซมศาลหลักเมือง และดอนปู่ตา

๔.๙  ส่งเสริมการศึกษาบุคลากรในองค์กร

๔.๑๐  จัดตั้งศูนย์เครือข่ายอินเตอร์ตำบล

๔.๑๑ จัดตั้งเสียงตามสาย/สถานีวิทยุ

 

. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

๕.๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหนองน้ำในหมู่บ้าน/ชุมชนให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อน

หย่อนใจ และเป็นสถานที่ออกกำลังกาย และสถานที่ท่องเที่ยว

๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าชุมชนเอกชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและลดสภาวะ

โลกร้อน

๕.๓ ปรับปรุงและพัฒนา การดูแลรักษาความสะอาดถนนในหมู่บ้าน/ชุมชนและจัดทำสวนหย่อม

ในชุมชน   เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม   พร้อมจัดระเบียบชุมชน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

 

๕.๔  จัดหาพื้นที่ทิ้งขยะที่เหมาะสม และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการแยกขยะเพื่อให้เกิดรายได้และลด

ปริมาณขยะ

๕.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาชุมชน

อย่างต่อเนื่อง

๕.๖   พัฒนาที่ดินและที่สาธารณะประโยชน์ให้เกิดสูงสุด

๕.๗  ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ไม้ผล ไม้ประดับ ไม้เศรษฐกิจ รวมทั้งจัดให้มี สวนสุขภาพ  สาธารณะ

ประจำ เทศบาลตำบลหัวดง

๕.๘  จัดทำรั้วป้องกันแนวเขตสาธารณะประโยชน์

 

  • นโยบายด้านสังคม

๖.๑  ให้การสงเคราะห์ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้ได้เบี้ยยังชีพทุกคน และมีกองทุน

สวัสดิการผู้สูงอายุ

๖.๒  ส่งเสริมการสร้างสถาบันครอบครัวของสังคม ให้มีความเข้มแข็ง มีความรัก ความอบอุ่น

เพื่อเป็นเกราะป้องกันยาเสพติด

๖.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็น

ในการปฏิบัติหน้าที่

๖.๔  ส่งเสริมสนับสนุนผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม

๖.๕  ส่งเสริมสนับสนุน วัด ผู้นำศาสนา และปราชญ์ชาวบ้านในบทบาทเชิงรุก เพื่อปลูกฝังศีลธรรม

จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

๖.๖  ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่นการจัดเวรยาม   การทำป้ายจราจร

 

.  นโยบายด้านสาธารณสุขและการกีฬา

๗.๑  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อสม.ประจำหมู่บ้านและการป้องกันโรคติดต่อ โรคระบาด

๗.๒  สนับสนุนแพทย์ พยาบาลวิชาชีพให้มาเยี่ยมและตรวจสุขภาพประจำปีทุกหมู่บ้าน/ชุมชน

๗.๓  ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ

และต่อเนื่อง

๗.๔  จัดให้มีสนามกีฬากลาง ประจำเทศบาลในการแข่งขันและออกกำลังกาย

๗.๕  สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น

๗.๖  สนับสนุนงบประมาณด้านส่งเสริมสุขภาพของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตรับผิดชอบ

๗.๖  สนับสนุนโครงการป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน

 

.  นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

๘.๑  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    ได้แก่   หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ

โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า

๘.๒  ปรับปรุงศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่

ท้องถิ่น

๘.๓  สนับสนุนการเปิดเวทีประชาคมท้องถิ่น

๘.๔  ปรับปรุง ลดขั้นตอนทางราชการที่ไม่จำเป็นซ้ำซ้อนก่อให้เกิดความล่าช้า เพื่อความสะดวก

รวดเร็ว       ในการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

๘.๕  นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการบริการประชาชน

๘.๖  สนับสนุนกระบวนการตรวจสอบ ติดตามผล ประเมินผลการดำเนินกิจการของเทศบาล

 

 

 


 

วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลหัวดง

การคมนาคม  น้ำประปา       ไฟฟ้าสะดวก  เศรษฐกิจดี

เชิดชูคุณธรรม  นำการศึกษา  พัฒนาชุมชน


พันธกิจ

  1. มุ่งพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เศรษฐกิจ  สาธารณสุขสังคม  การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

ภารกิจในการทำงาน

  1. พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้สมบูรณ์ตามความเหมาะสมของชุมชน
  2. พัฒนาทางด้านการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด
  3. พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ทัดเทียมมาตรฐานที่ควรจะเป็น
  4. พัฒนาทางด้านสาธารณสุข เน้นทางด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพและบริการผู้เจ็บป่วย
  5. พัฒนาทางด้านสังคม ให้เกิดความสงบ ปลอดภัย รวมถึงพัฒนาสังคมให้เ็ป็นสังคมแห่งศีลธรรม จริยธรรมและลดปัญหายาเสพติด
  6. พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่เศรษฐกิจชุมชน
  7. พัฒนางานของเทศบาล ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามคำขวัญของเทศบาลว่า “บริการประชาชนคืองานของเรา”