สภาพทั่วไป

ตำบลหัวดง  ตั้งอยู่ที่บ้านหัวดง   หมู่ที่  ๑   เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  มีระยะห่างจากที่ทำการอำเภอนาดูน   ประมาณ  ๔   กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ   ๑๘,๕๓๑  ไร่   หรือประมาณ  ๒๙  ตารางกิโลเมตร

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ  ดังนี้

ทิศเหนือ              ติดต่อกับเขต ตำบลดงดวน  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม

ทิศใต้                    ติดต่อกับเขต  ตำบลกู่ ,ตำบลยางสีสุราช,ตำบลนาสีนวล  อำเภอพยัคฆภูมิ

พิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับเขต   ตำบลดงบัง,ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม

ทิศตะวันตก         ติดต่อกับเขต   ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน , ตำบลกู่  อำภอยางสีสุราช

จังหวัดมหาสารคาม

๑.๒  เนื้อที่

                  เทศบาลตำบลหัวดง  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  ๒๙  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ ๑๘,๕๓๑ ไร่

 

๑.๓   ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลหัวดง มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเหมาะแก่การเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนาข้าว ไม่มีภูเขา  แม่น้ำไหลผ่าน  มีเฉพาะลำห้วย  และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ขนาดปานกลาง   และพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ป่าชุมชนและที่สาธารณะประโยชน์

๑.๔  จำนวนประชากร

เทศบาลตำบลหัวดง  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๕ ชุมชน   มีประชากรทั้งสิ้น   ๕,๑๓๔ คน   แยกเป็น  ชาย ๒,๕๖๑  คน  หญิง  ๒,๕๗๓  คน  มีจำนวน  ๑,๒๖๖   ครัวเรือน  ( ณ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ )

ตารางแสดง  ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลหัวดง

 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร

(คน)

จำนวนชาย

(คน)

จำนวนหญิง

(คน)

ครัวเรือน

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

บ้านหัวดง

บ้านหนองซำ

บ้านโนนหูลิง

บ้านหนองข่า

บ้านโคกกลาง

บ้านโคกเพิ่ม

บ้านดอนดู่

บ้านโคกงู

บ้านวังบอน

บ้านหนองหิน

บ้านหนองสิม

บ้านหนองฝาง

บ้านหนองยางน้อย

บ้านโคกกลาง

บ้านหนองหิน

๕๓๖

๓๘๕

๑๔๙

๓๓๘

๔๐๖

๔๘๕

๔๓๗

๓๓๗

๔๖๕

๒๗๗

๒๑๔

๓๔๓

๗๗

๒๗๘

๔๐๗

๒๕๖

๑๙๔

๗๕

๑๘๐

๒๐๕

๒๓๓

๒๑๙

๑๗๓

๒๔๐

๑๓๕

๑๐๘

๑๗๖

๓๙

๑๒๗

๒๐๑

๒๘๐

๑๙๑

๗๔

๑๕๘

๒๐๑

๒๕๒

๒๑๘

๑๖๔

๒๒๕

๑๔๒

๑๐๖

๑๖๗

๓๘

๑๕๑

๒๐๖

๑๔๑

๘๗

๓๔

๘๐

๑๑๓

๑๒๒

๑๐๔

๘๓

๑๐๙

๖๖

๕๙

๘๖

๑๘

๖๓

๑๐๑

  รวม ,๑๓๔ ,๕๖๗ ,๕๗๓ ,๒๖๖

 

ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอนาดูน   ข้อมูล  ณ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

 

  • สภาพทางเศรษฐกิจ

๒.๑  อาชีพ

                        ประชากรในเขตเทศบาลตำบลหัวดง ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนาและการ

ปลูกพืชผักสวนครัวบางฤดูกาล  นอกจากนี้ก็ทำงานรับจ้างทั่วไป   ค้าขายเล็ก  ๆ   น้อย  ๆ  ภายในหมู่บ้าน

และมีอาชีพ การทอผ้า การจักสาน การทอเสื่อกก เป็นอาชีพเสริม บางส่วนหลังจากทำนาเสร็จ ก็อพยพไป

ทำงานในเมืองหลวง หรือถิ่นอื่น

 

๒.๒  หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลหัวดง

–  โรงสีข้าวขนาดเล็ก                         ๓๒        แห่ง

–  ร้านค้า                                               ๕๖         แห่ง

–  อู่ซ่อมรถ                             ๑๒      แห่ง

–  ร้านของเก่า                                    ๑          แห่ง

–  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                   –        แห่ง

–  โรงกลึง                                                            –         แห่ง

–  บ้านเช่า                                                            ๑            แห่ง

 

  • สภาพสังคม

๓.๑  การศึกษา

–  โรงเรียนประถมศึกษา                                    ๓          แห่ง

–  โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)             ๑          แห่ง

–   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                          ๑          แห่ง

–   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน              ๑๕    แห่ง

 

๓.๒  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

–  วัด  / สำนักสงฆ์              ๙    แห่ง

๓.๓  การสาธารณสุข

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดง                 ๒     แห่ง

–   ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน (ศส.มช.)                ๑๕    แห่ง

๓.๔  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  • ตู้ยามตำรวจ –   แห่ง

 

  • การบริการพื้นฐาน

                ๔.๑         การคมนาคม

–  ถนนสายหลักที่ติดต่อกับอำเภอเป็นถนนลาดยาง

–   ถนนในหมู่บ้านเป็นคอนกรีตประมาณ   ๘๗  เปอร์เซ็นต์

–  ถนนระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนดินและถนนลูกรัง

–  ถนนในช่วงหน้าฝน   เป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำท่วมขังทำให้การคมนาคมไม่สะดวก

 

๔.๒  การโทรคมนาคม

–    ตู้โทรศัพท์สาธารณะ    ๑๕        แห่ง

๔.๓  การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  แต่ปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนไปตั้งตามที่นา  เพื่อทำการเกษตร  ทำให้ไฟฟ้า และแสงสว่างเวลาค่ำคืน  ยังมีไม่ทั่วถึง  และไม่เพียงพอ

๔.๔          แหล่งน้ำธรรมชาติ

–   ลำน้ำ  ลำห้วย                  ๔          สาย

–   บึง,หนอง,สระน้ำ                         ๑๗         แห่ง

๔.๕  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

–   ฝาย                                                     ๔          แห่ง

–   บ่อโยก                                             ๒๑         แห่ง

–   บ่อน้ำตื้น                                          ๙          แห่ง

–   ประปาหมู่บ้าน                                ๑๕       แห่ง

๕. ข้อมูลอื่น ๆ

                ๕.๑        ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

–  ดอนปู่ตา           ๙             แห่ง

       ๕.๒        มวลชนจัดตั้ง

–  ลูกเสือชาวบ้าน                                      ๒  รุ่น       ๓๕๐     คน

–  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)    ๑  รุ่น         ๘๐     คน

  • ศักยภาพในตำบล

         ก. ศักยภาพของเทศบาลตำบลหัวดง

.  บุคลากร                                                                          จำนวน    ๖๒   คน

ตำแหน่งในสำนักปลัดเทศบาล                                               ๑๘         คน

ตำแหน่งในกองคลัง                                                                               ๑๑     คน

ตำแหน่งในกองช่าง                                                                                ๔      คน

ตำแหน่งในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                       ๗        คน

ตำแหน่งในกองสวัสดิการและสังคม                                                 ๔      คน

ตำแหน่งในกองสาธารณสุข                                                                   ๑๘  คน

 

       ๒. ระดับการศึกษาของบุคลากร

                ปริญญาโท                                                           จำนวน       ๔      คน

ปริญญาตรี                                                            จำนวน      ๒๕   คน

ต่ำกว่าปริญญาตรี                                 จำนวน       ๗    คน

มัธยมศึกษา                                                           จำนวน      ๑๑  คน

ต่ำกว่ามัธยมศึกษา                                               จำนวน      ๑๕  คน

 

๓. รายได้ของเทศบาลตำบลหัวดง

       ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๕๗                                   จำนวน  ๒๐,๔๐๖,๗๗๗.๓๕ บาท    แยกเป็น

หมวดรายได้ภาษีอากร                              จำนวน     ๑๑๐,๒๕๕.๔๕   บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                จำนวน               ๗,๘๗๒   บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                จำนวน         ๕๙,๓๗๕.๑๘  บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                         จำนวน           ๔๒๗,๗๐๐   บาท

หมวดภาษีจัดสรร                                                                               จำนวน      ๑๒,๓๔๖,๔๘๒   บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                   จำนวน        ๗,๔๕๕,๐๙๒    บาท

 

     ข.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

  • การรวมกลุ่มของประชาชน

–  กลุ่มอาชีพ                          จำนวน                               ๑๕        กลุ่ม

–  กองทุนหมู่บ้าน                จำนวน                            ๑๕        กลุ่ม

 

 

  • จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)
  • ตำบลหัวดง มีสภาพกายภาพเป็นดินปนทรายพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตรกรรม อาศัยน้ำ

จากธรรมชาติเป็นหลัก   ประชาชนส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำนา  หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวมีอาชีพรับจ้างทั่วไป  ทำให้มีรายได้ไม่แน่นอน    เนื่องจากประสบกับภาวะฝนแล้ง     เหมาะสำหรับการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ เช่น  ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  ส่งเสริมอาชีพนอกการเกษตร ส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ส่งเสริมการปลูกพืชผักฤดูกาลเก็บเกี่ยว  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้าน  เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๒)   ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมอย่าง

เหนียวแน่น   มีความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง  มีความขยัน  อดทน   โอบอ้อม  อารี  และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่