งบประมาณ 2560

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงเฉพาะในส่วนสาระสำคัญ อนึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหัวดง ในวันและเวลาราชการ