งบประมาณ 2561

 

ตามที่เทศบาลตำบลหัวดง  อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยสภาเทศบาลตำบลหัวดง ได้ให้ตวามเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และผุ้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้พิจารณาเห็นชอบให้เทศบาลตำบลหัวดงประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ เทศบาลตำบลหัวดง  จึงประกาศให้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   รายละเอียดบางส่วนตามสำเนาเทศบัญญัติแนบท้าย     ” อนึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถตรวจดูและขอดูข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหัวดง ในวันและเวลาราชการ”